• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 09 май 2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

2. Информация за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр. Балчик и УПБЗН Кранево за 2018 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

3. Отчет за дейността на служителите от РУ Балчик за 2018 година.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

4. Годишен финансов отчет на "Медицински център-1-Балчик" ЕООД за 2018 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

5. Приемане на Годишен доклад за младежта за 2018 г. в община Балчик и приемане на Общински план за младежта за 2019 г. в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на Доклад на община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 2018 г. в изпълнение на Областната стратегия за Общинския план за интегриране на ромите (2012-2020г.) и на План за действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Финансово подпомагане на църковното настоятелство при храм „Св. преподобна Петка Търновска" гр. Балчик, във връзка с великденските празници.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от кмета на Община Балчик и председателя на Общински съвет Балчик за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разглеждане заявление от Верджихан Алиева Шефкиева от гр. Балчик, за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл. 37о и чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2019/2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Утвърждаване на условия за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общинския поземлен фонд, считано от стопанската 2019/2020 стопанска година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.25.599 по кадастралната карта на село Кранево, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент, с площ 2.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.7.120 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 78639.16.18 по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 78639.16.61 по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.819 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Разглеждане заявление от Живко Христов за прекратяване на съсобственост по отношение  на ПИ 39459.506.47 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Разглеждане заявление от Димитър Христов за прекратяване на съсобственост по отношение  на ПИ 39459.506.209 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Даване на съгласие за изменение на ПУП - промяна на действаща улична регулация за УПИ ХІІІ и УПИ ХІV в кв. 14 по плана на в.з. „Белите скали" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 02508.55.229 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Разглеждане на заявление от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик