публикувано на 30.04.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 452
гр. Балчик, 30.04.2019 г.


На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.14 от ЗМСМА и чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

            Комисия в състав:

            Председател: Марияна Ангелова - секретар на община Балчик

            Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ"ГРАО" Добрич

                                    инж. Надежда Михайлова  - мл.експерт в областна администрация Добрич

                                    Деспа Илиева - началник отдел „ГРАО"

                                    Представител на РПУ на МВР Албена


        Комисията да разгледа подаденото искане от собственик на имот с вх. № 94-00-756 от 17.04.2019 г. в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед.

            Във връзка с извършване на проверката по чл.99б, ал.1 от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140а, ал.2 от &9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

            Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

            Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик