• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 30.04.2019 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Транс-граничния регион"

финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., и Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019, и  Споразумение №156725/28.12.2018г., относно сключване на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

  1. Общи параметри на проект  „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Транс-граничния регион "- Основни дейности по проекта са ремонтиране на крайбрежната алея на град Балчик свързваща Държавния културен институт - културен център „Двореца" и Културно информационен център „Мелницата" провеждане на две музикални събития в Балчик.

- стоително монтажни работи -1 514 294,70 лева

- разходи за упарвление и др - 20 000 лева

- други разходи- 79 098,28 лева

  1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 1 613 393 лева с ДДС.
  2. Начин на финансиране на проекта: Национално съфинансиране :  190 672,96 лв., с ДДС и собствен принос на Община Балчик : 29 351,67 лв. с ДДС .
  3. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 1 572 000,00 лева с включено ДДС - необходимото финансиране.
  4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от "а" до "ж" от ЗПФ.

        - 1 572 000,00 - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

6. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:

- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване


Обсъждането ще се проведе на 09.05.2019 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик