• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Домашен социален патронаж в Община Балчик съществува от 1974г. Днес той се помещава в сграда на ул. "Варненска" №2 (бившия гарнизонен стол). Обслужващият персонал е съставен от управител, домакин, социален работник, социоконсултант, готвачи, санитари, шофьори. ДСП разполага с два специализирани автомобила за разнос на храна, регистрирани по Закона за храните.
Основна дейност е задоволяване на основните жизнени потребности на нуждаещите се, чрез предоставяне на социални услуги в обичайната домашна среда.

ДСП е с капацитет 250 потребители. Предоставят се комплекс от услуги в обичайната домашна среда, насочени към задоволяване на ежедневните потребности, социална работа и консултации на потребителите:

• eжедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена здравословна и питателна храна, която включва супа, основно ястие с месо, ястие без месо и хляб, а в петък се предоставя храна и за събота и неделя;
• поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя;
• съдействие от социален работник за снабдяване с необходими помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
• потребности в свободното време, планиране на културни дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях (посещения на театър, опера и др.); Индивидуална работа със социален работник според нуждите и желанията на потребителя, помощ в общуването (хоби, свободно време), осъществяване на социални контакти в дома или извън него съвместно със социален работник на ДСП;
• битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др. със средства на лицето;
• съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
• образователни потребности и осигуряване на информация - какви права има потребителя, съгласно ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ, ППЗИХУ и други нормативни документи, свързани с потребностите на лицето и помощ при подготовка на различни документи за кандидатстване пред институции и други.
• медицинско обслужване на ниво медицинска сестра;


Услугите на ДСП могат да ползват всички лица в пенсионна възраст и лица с 50 % и над 50% степен на увреждане, определена от ТЕЛК, както и ветерани от войните и военноинвалиди.
Желаещите да ползват услугите на ДСП подават заявление по образец до Кмета на Община Балчик в деловодството на ОбА Балчик - гр.Балчик, пл."21 септември" № 6 или през Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Социалният работник уведомява лицето, ако има нужда допълнително да се представят документи в ДСП. Медицинското и санитарното обслужване на дома не се заплащат от потребителя.


Лицата, настанени в домашен социален патронаж, заплащат месечна такса за доставка на храна по домовете в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Всеки кандидат за ползване на услугите на ДСП, при постъпване заявява храната, която ще получава (с помощта на кметовете и кметските наместници, ако се налага). Доставката на храна е в съдове за еднократна употреба.
Реалната издръжка на едно лице включва стойността на храната за месеца, транспортните разходи за разнасяне на храната, еднократните опаковки, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

За допълнителна информация и контакти:
9601 гр. Балчик                                  
ул. "Варненска" №2      
Нели Стефанова Иванова, Управител ДСП и СУ - тел. 0579 73698; GSM 0895 554028
e-mail: n.ivanova@balchik.bg

Прикачени файлове: