• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 511 от 29.01.2019 г. и  Решение № 518 от 21.02.2019 г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед  №400/18.04.2019 г. на Кмета на Община Балчик.                              

   ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:                                                                 

           1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на село Соколово, община Балчик, представляващ  ПИ № 67951.501.953 по кадастралната карта на село Соколово с площ 1 293.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 700.00 лева  /десет хиляди и седемстотин лева/, без ДДС.

           2. Незастроен поземлен имот представляващ ПИ № 36453.501.44 по кадастралната карта на село Карвува, община Балчик, с площ 4 788.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 19 152.00 лева  /деветнадесет хиляди сто петдесет и два лева/

          Търгът ще се проведе на 15.05.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  №6.

           Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 30.04.2019 г. до 14.05.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 14.05.2019 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  14.05.2019 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева