• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ

ЧАСТНИ СДРУЖЕНИЕ


Относно: Недопускане на пожари в частни земеделските земи


Уважаеми Господине (Госпожо),

Във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 148 от ЗООС (Закона за опазване на околната среда) и чл. 50 т. 7 от Закона за защитените територии ( ЗЗТ - ДВ 133/1998г.) и във връзка с изпълнение на Заповед №РД-180/11.03.2019г. на МОСВ за определяне на пожароопасния сезон за 2019 г.

Предписвам:

собствениците и ползвателите на поземлени имоти да не допускат палежи в стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи.

Срок: Постоянен.

За неизпълняване на предписанието ще Ви се търси наказателна отговорност, съгласно чл. 162 от ЗООС.

Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридически лица, санкцията е от 5000 до 500 000 лв.


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: