• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 66, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик отлага заседанието от 11 април 2019 г. за 18 април 2019 г. (четвъртък) от 9.00 часа.

Причини за отлагане на заседанието са огромния обществен интерес по съгласуване на предварителния проект на Общ Устройствен План (ОУП) на община Балчик и желанието на присъствалите на разширеното заседание на ПКУТСЕ да изразят в писмен вид своите възражения и предложения срещу така предложения предварителен проект на ОУП.
ИЛИЯН СТАНОЕВ 

Председател

на ОбС-Балчик