• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 11.04.2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:


1. Съгласуване на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик