• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Централна избирателна комисия - официален сайт (Хронограма) (Изборни книжа)


----

График за получаване на изборните книжа и материали

от Секционните избирателни комисии

Дата: 25 май  2019 г. (събота)

Място: Заседателна зала в сградата на Община Балчик

От 13.00 часа СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36

От 15.00 часа СИК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37

---

публикувано на 16.05.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 


На 22 май 2019 г. (сряда) от 13:00 часа, в читалище "П. Хилендарски - 1873 г." гр. Балчик,  ще се проведе обучение на СИК (секционните избирателни комисии) от Районната избирателна комисия - Добрич. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация, РУ  на МВР гр. Балчик, Албена и службата за пожарна безопасност и защита на населението гр.Балчик.

----

публикувано на 09.05.2019 г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във  връзка с изтичането на срока за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес  и  издаване на удостоверения за гласуване на друго място Ви уведомяваме, че община Балчик отдел"ГРАО" ще приема заявления  и на 11.05.2019 г. (събота) от 8.00 до 17.30 часа.

----

публикувано на 03.05.2019 г.

Разяснителна кампания на ЦИК:

----

публикувано на 22.04.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ:


Община Балчик осигурява информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите  на безплатен телефон 080013717  (само за избиратели от Община Балчик)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

До 18.05 2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение № 10-ЕП/

Заявленията се подават:
- за гр. Балчик - в Община Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, отдел" ГРАО", от 08:30 до 16:00 ч.
- за останалите населени места - в кметствата.

----

публикувано на 19.04.2019 г.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На 15 април 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 348/09.04.2019 г. на Кмета на Община град Балчик. Те са публикувани и в тази рубрика.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 9-ЕП). Срокът е до 18.05.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 12-ЕП). Срокът е до 24.05.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ЕП) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.05.2019 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено от общинска администрация само на кандидатите за членове на Европейския парламент, на членове на ЦИК, на РИК и на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ЕП) в срок до 11.05.2019 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Балчик или дадено населено място. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в гр.Балчик или населено място от общината, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

----

публикувано на 05.04.2019 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

уведомяваме ви, че изборна секция № 001 (пенсионерски клуб ул."Черно море") е преместена в Туристически информационен център (Мелницата) на ул. "Капитан Георги Радков" № 1, на първия етаж.