• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 22.03.2019 г.

З А П О В Е Д

 № 299

Гр. Балчик 22.03.2019 г.

 

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗСМА, чл. 93, ал. 1, чл. 94, ал. 1 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпело искане в Общинска администрация гр. Балчик с вх. №94-00-456/ 13.03.2019 г. от Румен Петков Николов, от с. Кранево ул. „Волга" № 26, относно заличаване на регистрации по настоящ адрес на лицата регистрирани на посочения адрес и като взех в предвид изложеното в протокол от 21.03.2019 г., съставен от длъжностни лица от комисия по чл. 99а, ал. 1 от ЗГР, определена със Заповед № 283 от 19.03.2019 г. на Кмета на Община Балчик.


Н А Р Е Ж Д А М :

Да се извърши дерегистрация по настоящ адрес на лицата както следва:

            Милен Иванов Чакалов, ЕГН ********** от адрес с. Кранево ул. "Волга" №26

            Радослав Добринов Георгиев, ЕГН ********** от адрес с. Кранево ул. "Волга" №26

            Мария Димитрова Пасева, ЕГН ********** от адрес с. Кранево ул. "Волга" №26

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се извърши чрез поставяне на Заповедта на информационното табло в сградата на Община Балчик и интернет страницата на общината.

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от съобщението й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Мариана Ангелова -Секретар на Община Балчик.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на ГД"ГРАО" чрез ТЗ"ГРАО" -Добрич за автоматично заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик