• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.03.2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода от месец септември 2018 година до февруари 2019 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

2. Отмяна на Решение № 521 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 21.02.2019 година, с което с което Общински съвет Балчик дава съгласие за отдаване под наем чрез търг на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ официален футболен терен с естествено тревно покритие.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

3. Освобождаване на д-р Яна Дочева - Димова от длъжността управител на „Медицински център І Балчик" ЕООД и избор на нов управител на „Медицински център І Балчик" ЕООД

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

4. Разглеждане на жалба от живущите на ул. Приморска в град Балчик.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

5. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно Управление - Албена към ОД на МВР град Добрич за 2018.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

6. Приемане на бюджетна прогноза за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Приемане на Годишен доклад за 2018 г., относно наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отдаване под наем на терен, представляващ част от ПИ № 02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. Овчаровски плаж, град Балчик - публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на зеленчуци, с площ 8.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Разглеждане на заявление от Метин Юсеин за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Ропотамо".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Георги Киров за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Стелиян Стойчев за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.78.110 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.78.111 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Разглеждане заявление за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.8.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Сборно място".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Разглеждане на молба от Кристина  Славчева, Александър Славчев и Анастасия Йорданова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отпускане на помощи на военноинвалиди и военнопострадали по повод техния празник.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Предложение за продължаване срока на ликвидация на „Търговски център Кранево" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Осигуряване на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ - Балчик - Генерал Тошево" за изпълнение на проект по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество  на местни инициативни групи".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Разни

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик