• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 223/21.02..2019г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, терен с площ 60.00 кв.м, находящ се в село Сенокос, представляващ УПИ №І ,кв.12 по ПУП, акт за публична  общинска собственост № 81  от 27.03.1998 г. за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

  Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска     собственост, терен находящ се в село Сенокос, представляващ УПИ №І ,кв.12 по ПУП, акт за публична  общинска собственост № 81  от 27.03.1998 г. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 60.00 кв.м ;

1. Начална годишна наемна цена: 586.80 лв. /петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;

2.Срок на договора: 5 /пет / години;

3.До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност;

5.Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 28.02.2019г. до 15.00 часа на 14.03.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 14.03.2019г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 14.03.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

8. Търгът ще се проведе на 15.03.2019г. от 10.00 часа в зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.


 Лице за контакт:  Андриана Иванова -

 гл.специалист наеми  0579 7 10 54