• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНА БАЛЧИК

 

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет - Балчик и Заповед №1331/30.11.2009г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 22.12.2009 год. /вторник/ от 10:00 часа в залата на Общинска администрация  - Балчик на адрес: площад "21-ви септември" №6.

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 08.12.2009 г. до 14:00 часа на 18.12.2009 г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик, в срок до 14:00 часа на 18.12.2009 г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 18.12.2009 г. в деловодството на Община Балчик.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик