публикувано 25.01.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 Закона за нормативните актове

за предложение за Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. от Общински- съвет- гр. Балчик;

 

      Предложението за  допълнение касае подзаконов нормативен акт по чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, поради което намират приложение правилата на посочения закон. В този смисъл, за да е налице законосъобразно протичане на тази процедура, следва да се изпълни разпореденото в чл. 18 а от ЗНА.

      На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно Проекта на наредба за допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик/наричана по- долу за краткост НОАМЦУТОБ/, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00ч. до 16:30ч., или чрез: Факс: 0579/74118, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg

         В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

         В Общинска администрация- гр. Балчик постъпи докладна записка от Албена Иванова Генова- гл. редактор на Общински седмичник "Балчик", която отправя предложение да се допълни и актуализира чл. 56, ал. 1,  т. 42 от НОАМЦУТОБ по отношение на цените за медийни услуги.


І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:

       Предлаганият проект за Наредба за допълнение на чл. 56, т. 42 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик има за цел да прецизира и да актуализира подзаконовия нормативен акт, както по принцип, така и във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент и местни избори през 2019 година и изискванията на  187 от Изборния кодекс.  В последно цитираната разпоредба са засегнати въпросите около цените на медийните публикации на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати. В настоящата редакция на чл. 56, т. 42 от НОАМЦУТОБ, са изброени само цени за реклама в Общински седмичник "Балчик". Не са визирани цени на предизборни публикации, отстъпки за повторяемост и за обем на рекламата, отстъпки за благодарности, поздрави и скръбни вести, цени при ръчната продажба на печатното издание и абонамент Поради това се налага допълване на чл. 56, ал. 1, т. 42 от НОАМЦУТОБ.

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

      Една от целите, които се поставят с предложеното допълнение, е да се даде повече възможност за представяне на участниците в предизборната кампания на страниците на общинския седмичник и информираност на местното население, като се предоставят преференциални цени на медийните публикации на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

     Другите цели, които се поставят, са за допълване на пропуските, констатирани в процеса на работа, и които са свързани с: възможностите за отстъпки на редовни клиенти; размерите на колоните, според който се определят  цените; цената на вестника и годишния абонамент, и др..

      Промяна в общинската наредба относно предизборните публикации се налага, тъй като следва да се отчете фактът, че предизборната кампания трае 30 дни, а агитационните материали са повече на брой и по- обемни спрямо традиционните рекламни съобщения. Действително, ценовият диапазон, който е посочен в сегашната редакция на чл. 56, ал. от НОАМЦУТОБ, е в достатъчна степен занижен, но предвид  обстоятелството, че в последните години медийният пазар е претърпял промени с навлизането на Интернет и възможностите за безплатно рекламиране /арг. 187, ал. 2 от Изборния кодекс/, се налага  медийното издание да е конкурентноспособно и да представи преференции спрямо желаещите да се възползват от тази услуга.

       Предложеното допълнение е съобразено с последните изменения на Изборния кодекс /чл. 187, ал. 3/, където е посочено, че цените не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания. Проучените цени в тази връзка за област Добрич показват ценови диапазон между 0,40-3,00лв. на кв. см. за първа страница. Частните издания предлагат гъвкави пакети и отстъпки според обем количество, цена, каквито в наредбата към настоящия момент няма.

        Промяната в чл. 56, ал. 1, т. 42 от НОАМЦУТОБ относно допълване на пропуските, които са се натрупали, обхващат и изпълнителите на дейности по публичност на европейските проекти, които  разполагат с ограничени ресурси за обемни рекламни публикации и е непосилно да плащат по цени за търговска реклама без отстъпка. Не са записани отстъпки за рекламни агенции, които варират между 15% и 25%. Търговските отстъпки за покупко- продажба и разпространение на периодични издания не са актуализирани според пазара в момента, те са 25-45%. Коричната цена на вестника е 0,30 лв., тя формира и цената за годишен абонамент от 14,40 лв./48 издания. Проявява се интерес и към нова услуга- електронен абонамент.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

За допълването на общинската наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Очакваните резултати от допълнението на чл. 56, ал. 1, т. 42 от НОАМЦУТОБ са свързани с внасяне на по- голяма яснота, относно формиране на цените за медийни публикации, както в зависимост от вида на услугата, така и в съответствие с  кръга на ползващите се от нея.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

        Предлаганият проект на допълнение на чл. 56, ал. 1, т. 42 от НОАМЦУТОБ е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, Регламент на Съвета №1083/2006 г. както и с директиви на европейската общност свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, Изборния кодекс.

 

ІІ. Предварителна оценка на въздействието на предложения проект на Наредба да за допълнение на чл. 56, ал. 1, т. 42 от НОАМЦУТОБ, съгласно чл. 20 от Закона за нормативните актове.

 

1.      Основания за иницииране на промените в цитираната разпоредба:

       Основанията за иницииране на промени изхождат от необходимостта от прецизиране на настоящата правна уредба, за които в докладна записка до кмета на общината сигнализира гл. редактор на Общински седмичник "Балчик".

2.      Заинтересовани групи:

     Заинтересовани и засегнати групи от приемането на инициираната промяна в чл. 56, ал. 1, т. 42 от НОАМЦУТОБ са ползващите се от медийни услуги, които предлага общинския седмичник "Балчик"

3.      Анализ на разходи и ползи:

Разходи за Община Балчик и нейните звена няма да настъпят от инициираните промени.

Ползите са свързани с повишаване на броя на ползващите медийни услуги.

4.      Административна тежест и структурни промени:

Няма предвиждащи и необходими структурни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури

5.      Въздействие върху нормативната уредба:

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в резултат от приемането на инициираните промени н НОАМЦУТОБ

6.      Важни въпроси за обществени консултации:

-          Ясни ли са предложените разпоредби?

-          Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?

-          Необходима ли е предложената промяна?

 

       Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

  

С уважение,

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

              

 ПРОЕКТ!

 

Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г.)


Предлагам да се приеме Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като се допълни  в частта относно чл. 56,ал.1, т. 42, както следва:

 

§1. Цени на предизборни публикации

- за първа страница,цветна                                 0.40 лв./кв.см

- каре до главата на вестника                               0.50 лв./кв.см

- каре за вътр. страница                                         0.25 лв./кв.см

- каре за външна стр.,цветна                                  0.35 лв./кв.см

Вмъкване на рекламни/агитационни материали.....     0,10 лв./бр.

  Отстъпки:

1.      При повторяемост на рекламата повече от 3 пъти................................-20%

2.      При повторяемост на рекламата повече от 12 пъти........................-50%

3.      За благодарности, поздрави, скръбни вести .............................................-50%

4.      При еднократна реклама с и над обем ¼ от страницата ....................- 20%

5.      При еднократна реклама с и над обем ½ от страницата ...................- 50%

*Четвърт страница се равнява на 250,80 кв.см

* Половин страница се равнява на 507,30 кв.см

*Отстъпките не се натрупват и не се отнасят за предизборни публикации

6.      При ръчна продажба........................................................................ ............. 0,07 лв./бр.  *изключение са договорите за разпространение и продажба с други условия от страна на изпълнителя

7.      За рекламни агенции...............................-20%

Размер на колоните:

1 колона - 4,2 см        3 колони - 13,2 см         5 колони - 22,2 см

2 колони - 8,7 см        4 колони - 17,7 см         6 колони - 26,7 см

Височината на каретата се закръгля на цяло число

Междуколонното разстояние е 3 мм

Абонамент (хартиено и електронно издание):

Корична цена на вестник "Балчик" ............................. 0,30 лв.

Годишен абонамент/12 месеца                   .......... 14,40 лв.

*Върху цените на услуги е включен ДДС

§2. Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с решение №..........., Протокол от ......2019г. на Общински съвет Балчик влиза в сила от деня на публикуването й на официалния сайт на Община Балчик


ПРЕДЛОЖИЛ:


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик