• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.01.2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отмяна на Решение 492 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 18.12.2018 година, с което се дава съгласие максималния размер на вътрешния безлихвен заем от 700 000 лева, да бъде погасен от „Други сметки и дейности" (набирателната сметка) на Община Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

2. Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2019  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ в срока по чл.69, ал.2 от АПК.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост през 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Отдаване под наем на терен с площ от 60.00 кв.м., публична общинска собственост, находяща се в с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост,
находящи се в с. Дропла, Здравна служба.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Приемане на Решение за одобряване на извънсъдебна спогодба и за безвъзмездно предоставяне на идеална част от имот - общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

13. Разни

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик