• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


а основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик , изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решения № 186 и № 187 от 26.07.2016 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1056/14.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроено дворно място, УПИ ХХVІІ, кв. 1036 по ПУП на гр.Балчик с площ от 328.00 м2, представляващ ПИ 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Стара планина” №105, при начална цена 8 528.00 лв. /осем хиляди петстотин двадесет и осем лева/, без ДДС.

2. Незастроено дворно място, УПИ ХХХ, кв.45 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 432.00 м2, представляващ ПИ 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Странджа” №11, при начална цена 10 800.00 лв. /десет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 07.10.2016 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 26.09.2016 г. до 06.10. 2016 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 06.10.2016 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 06.10.2016 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева