О Б Я В Л Е Н И Е


     На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-Парцеларен план за обект "Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена" преминаващ през землището на с.Кранево, община Балчик.

     Проекта се намира в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" , община Балчик.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към община Балчик.