• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 1308/14.12.2018г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, терен до бивша "Автошкола" на ул. " Желязко Бончев" в ж.к. "Балик", гр. Балчик, актуван с АОС № 480/07.01.2016 г., представляващ част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на град Балчик.

1. Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, жк. Балик, ул. "Д-р Желязко Бончев", терен до бившата " Автошкола" , актуван с АОС № 480/07.01.2016 г.  представляващ част от ПИ № 02508.76.48  по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м ;

2. Начална годишна наемна цена: 163.80 лв. / сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки / без ДДС;

3. Срок на договора: 5 /пет / години;

4. До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност;

6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 21.12.2018г. до 14.30 часа на 07.01.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 07.01.2019г.;

8. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 07.01.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

9. Търгът ще се проведе на 08.01.2019г. от 10.00 часа на І-ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист "Наеми", отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Андриана Иванова - гл. специалист "Наеми", тел.: 0579 7 10 54