• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

 БАЛЧИК ЗА 2018г.


(Приета с решение на ОбС Балчик № 292,  

Протокол 20 от 25.01.2018 г.) 

 

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА

  БАЛЧИК ЗА 2018 г.

 

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Годишната програма за развитие на туризма в Община Балчик за 2018 година е съобразена с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014 - 2030 г., с политиката на Европейския съюз в областта на туризма до 2020г. , както и с местните туристически ресурси и потребности.

Програмата на община Балчик за развитието на туризма е изготвена на базата на Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм., бр. 40 от 13.05.2014 г, изм. ДВ бр.от 3.02.2015., доп. ДВ. бр.14 от 20.02.2015., изм. ДВ. бр.79 от 13.10.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15.03.2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7.06.2016.,изм.ДВ. бр.59 от 29.07.2016.,изм. и доп ДВ. бр.75 от 27.09.2016г..), като систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности на община Балчик.


В Програмата за развитие на туризма за 2018 г. се заложени реалистични цели, които могат да се осъществят при идентифицираните налични и потенциални финансови, физически и човешки ресурси.


II.  ЦЕЛИ

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в община Балчик са:

1. Повишаване привлекателността на община Балчик и утвърждаването й като туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари;

2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Общината чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, обогатяване на културния живот в общината и изграждане и поддържане на туристически обекти;

3. Рекламиране на туристически продукт на общината


III.  ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за развитие на туризма в Балчик през 2018 година предвижда следните основни дейности, съгласно Закона за туризма съгласно чл. 11, ал. 2:

По Приоритет 1 „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на Общината" включващ следните мероприятия:

1. Оборудване и стълбища "Мелницата"

2. Текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи


По приоритет 2 „Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик", включващ следните мероприятия:

  1. Честване на Общински и общоградски празници с местно и национално значение като:

- Майски празници;
- Ден на град Балчик;
- Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата
- Фестивал на цацата

  1. Честване на събития с международно участие и значение

- Международен фестивал "Balchik Classic Days";
- Регата „ Добруджа къп";
- Международен форум „Българско наследство";
- Фестивал на младите в изкуството „ Виа Понтика";
- Фестивал на младите в изкуството „Море от ритми";
- Международен хоров фестивал "Черноморски звуци";
- Международен фестивал на изкуствата ТРИКСИ 2018.

  1. Подпомагане на проекти с регионално и национално значение;
  1. Медийна реклама и рекламни материали;
  1. Международно сътрудничество и побратимяване;


ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА

ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2018 г.


А. Приходната част на програмата за развитие на туризма в гр. Балчик за 2018 г. е в съответствие с чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Средствата за развитие на туризма и реализирането на долу посочените дейности се набират от:

- Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
- Средствата, събрани от туристическия данък;
- Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;


Б. Разходната част на програмата за развитие на туризма в гр. Балчик за 2018 г. , съгласно Приложение № 9а е както следва:

I. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината

 

 

Видове мероприятия и дейности

Стойност (лв.)

1.

Оборудване и стълбища „Мелницата"

50 000

2.

Текущо поддържане на инфраструктура и зелени площи

 

665 000
ОБЩО:

715 000

ІІ. Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община БалчикВидове мероприятия и дейности

Стойност (лв.)

1.

Общински и общоградски празници с местно и национално значение

195 000


Майски празници

30 000


Ден на град Балчик

60 000


Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата

70 000


Фестивал на цацата

35 000

2.

Събития с международно участие и значение

220 000


Международен  фестивал  " Balchik Classic Days "

70 000Регата "Добруджа къп"

10 000


Международен форум  „Българско наследство"

10 000Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика"

50 000


Фолклорен фестивал „Море от ритми"

35 000


Международен хоров фестивал „ Черноморски звуци"

35 000


Международен фестивал на изкуствата ТРИКСИ 2018

10 000                                     


3.

Подпомагане на проекти с регионално и национално значение

100 000

4.

Медийна реклама и рекламни материали

55 000

5.

Международно сътрудничество и побратимяване

25 000


Общия бюджет на Програмата за развитие на туризма за 2018 г. възлиза на 1 300 000 лв.

      2. Съгласно чл.11, ал. 1 и ал. 2 от ЗТ приходите от туризъм се разходват по приета от Общински съвет - Балчик годишна програма за развитие на туризма, единствено за:

- Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
- изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
- изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
- организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
- провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
- реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
- взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
- подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

IV.   Заключение

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2018 година ще даде възможност за създаване и развитие на конкурентоспособен туристически продукт, способен в максимална степен да удовлетвори нуждите на многобройните наши и чуждестранни туристи и населението на общината. Предвидените мероприятия ще  стимулират изграждането на ползотворни обществено-частни партньорства с фирми от туристическия бранш на местно и национално ниво, в т.ч. и с чуждестранни контрагенти от бранша.

Съвместната работа по изпълнението й ще подобри съвместните действия на общината и активния бизнес по формиране на обща политика за развитие на отрасъла в контекста на Националната стратегия за развитие на туризма за подобряване на инфраструктурата обслужваща туризма, опазване, подобряване на сигурността и разширяване на рекламата на туристическите обекти, намиращи се на територията на Общината.

Очакван резултат от изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2018 година ще е позиционирането на община Балчик, като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство.