• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 28.11.2018 г.


ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА, ОТНОСНО ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.


ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


            Уважаеми господин Станоев,


Предложените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик са наложени от  измененията на ЗМДТ обнародвани в ДВ бр.98 от 27.11.2018 г.

 Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОСНКВОбА, внасям следното предложение:    


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА

 

  1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:


а) от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2;

б) от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква "а".

В буква а) попадат к.к. Албена, гр.Балчик и местности «Фиш-фиш» и «Тузлата», община Балчик, а в буква б) с.Кранево, община Балчик.      


2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:


Предприемане на законосъобразни действия за актуализиране на подзаконовата уредба и прилагане на закона.

    

    3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:


За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

    4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   


Повишаване приходната част на общинският бюджет - местни приходи. Очакваните приходи са допълнителна възможност за подпомагане развитието на Община Балчик като туристически център.


      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, Регламент на Съвета №1083/2006 г. както и с директиви на европейската общност свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, ЗАП.

На основание чл.21, ал.2 , във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА.


            Изменения и допълнения в действащата Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.


§1

В чл. 15 се изменя така:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя, както следва:

1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т. 2, в размер на 1,8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва:

а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, находящи се в к.к. Албена, гр.Балчик и местности «Фиш-фиш» и «Тузлата» Община Балчик.

б) 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, находящи се в с. Кранево, община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик