• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед №1030/02.10.2018 г. на Кмета на Община Балчик,

 

I.      ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в град Балчик, ул. "Дунав" № 16, в сградата на ОУ " Антим І", актуван с АОС № 393 от 14.10.2014 година, представляващ ПИ № 02508.69.96  по кадастрална карта на град Балчик, бюфет -16 кв.м и склад 6 кв.м за извършване на търговска дейност -продажба на пакетирани стоки.

II.       Цел на търга:„Отдаване на част от общински имот-публична общинска собственост, находящ се в град Балчик, ул."Дунав" №16, в сградата на ОУ "Антим І" актуван с АОС № 393 от 14.10.2014 година, представляващ ПИ № 02508.69.96  по кадастрална карта на град Балчик, бюфет -16 кв.м и склад 6 кв.м за извършване на търговска дейност -продажба на пакетирани стоки.

1.      Начална годишна наемна цена: 430.32 лв. /четиристотин и тридесет лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС;

2.      Срок на договора: 5 /пет/ години;

3.      До участие в търга се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

4.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение;

5.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 05.10.2018г. до 14.30 часа на 18.10.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

6.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 18.10.2018г.;

7.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 на 18.10.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

   8. Търгът ще се проведе на 22.10.2018 г.от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.