• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и заповед № 845/09.08.2018 г. на кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на служител по трудово правоотношение при следните условия:


            Длъжност - Управител на Център за настаняване от семеен тип

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Управител ЦНСТ:

        - образователна степен - висше/бакалавър

        - професионален опит - 1 година на същата или подобна длъжност

- предпочитана специалност - психология, социални дейности, педагогика или друг хуманитарен профил

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Управителят на услугата Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ Балчик управлява всички дейности в услугата, която предоставя 24-часова грижа и подкрепа на деца/младежи без увреждания, лишени от родителска грижа. Основна цел на услугата е да гарантира спазването на правата да децата, да повиши качеството им на живот и да ги подготви за самостоятелен живот.

 

Начин на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

            До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - интервю с допуснатите кандидати.

Интервюто се провежда от комисия, която има за цел да установи мотивите и очакванията от работата, нагласите за работа с деца и осигуряване на грижа в среда, близка до семейната, както и професионалните компетенции и умения, познаване и ползване на нормативните актове, управленска компетентност, организационно компетентност, комуникативна компетентност.


Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

- писмено заявление по образец;

- декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода -  по образец;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такива, сертификати;

- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- CV европейски формат;

- мотивационно писмо.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 01.10.2018 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4, лично от кандидатите или техни упълномощени представители.


ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ (PDF)