ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

            Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 848/09.08.2018 г. на кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:


            Длъжност - Главен експерт „Евроинтеграция, международно сътрудничество"

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен експерт ЕМС:

            - образователна степен - висше/бакалавър

            - професионален опит - 2 години

            - ранг - IV младши

            - предпочитана специалност - не

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Съдейства за международното сътрудничество по проекти и програми, по които общината е страна. Подготвя европроекти за нормативни актове и проекто-решения на Общински съвет по въпроси свързани с евроингерацията.

3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 лв.


Длъжност - Главен експерт счетоводител

1.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен експерт счетоводител:

            - образователна степен - висше/бакалавър

            - професионален опит - 2 години

            - ранг - IV младши

- предпочитана специалност - счетоводство, икономика, финанси

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ежедневно, пълно и достоверно регистриране на информацията от първичните счетоводни документи на всички приходи на общината.

3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 лв.

 

Длъжност - Главен инспектор ревизор по приходи

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен инспектор ревизор по приходи:

        - образователна степен - висше/бакалавър

        - професионален опит - 2 години

       - ранг - IV младши

- предпочитана специалност - икономика, финанси

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците по ЗМДТ, приемане и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ, проверки за възстановяване на надвенеси или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически лица, съгласно утвърдените процедури.

3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 лв.


Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

        До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

        2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

        3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.


Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

- писмено заявление по образец;

- декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такива, сертификати;

- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или  придобит ранг;

- CV европейски формат;

- мотивационно писмо.


Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 13.09.2018 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.


Протоколи за допуснатите кандидати и дати за решаване на тест (PDF)

Протокол за допуснатите кандидати до интервю (PDF)

Резултати от проведения конкурс (PDF)