• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

  

            Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 846/09.08.2018 г. на кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

 

Длъжност - Старши юрисконсулт

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Старши юрисконсулт:

        - образователна степен - висше/магистър

        - професионален опит - 1 година

        - ранг - V младши

- предпочитана специалност - право с придобита юридическа правоспособност

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява административно-техническата и юридическа подготовка на процедурите по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, контрол по законосъобразността им.

3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 лв.


Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

            До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

            2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

            3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.


Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

- писмено заявление по образец;

- декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такива, сертификати;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или  придобит ранг;

- CV европейски формат;

- мотивационно писмо.


Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 13.09.2018 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.


Протокол за допуснатите кандидати и дата за решаване на тест (PDF)

Протокол за допуснатите кандидати до интервю (PDF)

Резултати от проведения конкурс (PDF)