• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

           На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 422 от 26.07.2018 г. и  Решение № 423  от 26.07.2018 г.,  на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 905/24.08. 2018 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

           1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 49 по ПУП на село Гурково, община Балчик, представляващ ПИ № 18160.501.421 по кадастралната карта на село Гурково с площ 1 111.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 888.00 лева  /осем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева/, без ДДС.
           2. Незастроен поземлен имот в строителните граници на гр. Балчик, м. „Двете чешми”,  представляващ ПИ № 02508.81.187 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ 491.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 730.00 лева  /четиринадесет хиляди седемстотин и тридесет лева/, без ДДС.
          Търгът ще се проведе на 19.09.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.
           Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 04.09.2018  г. до 18.09.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.
           Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 18.09.2018 г.
           Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  18.09.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева