• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот

ПИ № 02508.76.4, по кадастрална карта на град Балчик.


1.      Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, жк. Балик, ул. "Д-р Желязко Бончев", до бившата " Автошкола" ,  представляващ ПИ № 02508.76.4  по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м ;

2.      Начална годишна наемна цена: 156.60 лв. / сто педесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС;

3.      Срок на договора: 5 /пет / години;

4.      До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

5.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност;

6.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 20.07.2018г. до 15.00 часа на 03.08.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

7.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 03.08.2018г.;

8.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 03.08.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Андриана Иванова
гл. специалист наеми: 057971054