• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен конкурс „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот № 88.775 .


1.      Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в представляващ ПИ № 88.775  по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за разполагане на  рекламен информационен елемент на самостоятелна стойка ,  с площ 0.80 м2;

2.      Начална годишна наемна цена: 39.12 лв. / тридесет и девет лева и дванадесет стотинки/ без ДДС;

3.      Срок на договора: 3 /три/ години;

4.      До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;


5.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно информационен елемент;

6.      Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 20.07.2018г. до 14.30 часа на 03.08.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

7.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 03.08.2018г.;

8.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 03.08.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Андриана Иванова - гл. спец. наеми:   0579 7 10 54