• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик , изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение № 324 от 29.03.2018 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 698/09.07.2018 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

Двуетажна масивна нежилищна сграда с площ от 91 м2, едноетажна сграда - склад с площ от 44 м2, ведно с прилежащо дворно място ПИ № 02508.87.185 по кадастралната карта на град Балчик (УПИ VІ, кв.109 по ПУП на град Балчик), с площ от 578 м2 при начална цена за провеждане на търга 230 000.00 лева /двеста и тридесет хиляди лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 02.08.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 16.07.2018 г. до 30.07.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 30.07.2018 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 30.07.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева