П О К А Н А

за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

Община Балчик Ви кани на обществено обсъждане за гарантиране от страна на общината на дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция, за обезпечаване на авансово плащане по споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД-09-472/17.05.2018г

  •  Максимален размер на дълга - 229 475 лева (двеста двадесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева).

  • Вид на дълга - Общината гарантира пред търговска банка дългосрочен дълг на СНЦ „Местна инициативна група Балчик-Генерал Тошево"

  • Цел: Общината гарантира пред търговска банка, дългосрочен дълг на МИГ Балчик-Генерал Тошево, предназначен за обезпечаване авансовото плащане по споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД-09-472/17.05.2018 г., сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 - МЗХГ и Местна инициативна група Балчик-Генерал Тошево.

  • Обезпечаване: Договор за банков кредитОбщественото обсъждане ще се проведе на 25.06.2018 г., /Понеделник/ от 10:15 часа в заседателната зала в сградата на община Балчик на адрес  гр. Балчик, пл. „21-Ви Септември" №6. Мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането се приемат на място в общината, както и на електронна поща mayor@balchik.bg до 17:00 часа на 22.06.2018г..НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: