• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Информация за бюджетната сметка на Община Балчик,
по която могат да се внасят по банков път
задължения към Общината в сила от 07.05.2007 год.


Банкова сметка на Община Балчик: BG38  UNCR 9660 84 9750 3315

BIC  код на УниКредит Булбанк:        UNCRBGSF

 

Задължителен код според вида на плащане

Наименование на данъчни и неданъчни приходи

код вид плащане

Окончателен годишен патентен данък

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

Други данъци

44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37 00

Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция

44 40 00

Приходи он наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43 00

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44 00

Дивиденти

44 48 00

Конфискавани средства и приходи от продажби на конфиск.вещи

44 49 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

Приходи от продажба на земя

44 56 00

Приходи от концесия

44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обещетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такса за ползване на детски градини

44 80 02

Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазване

44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и др.по социален отдих

44 80 04

Такси за ползване на дом.социален патронаж и др.социални услуги

44 80 05

Такси за добив на кариерни материали

44 80 06

Такси за административни услуги  в т.ч. категоризации

44 80 07

Такси за ползване на пазари,тържища и др.

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 10

Такси за гробни места

44 80 11

Туристически данък (задължение от 01.01.2011 г.)

44 28 00

Туристически такси (задължение до 31.12.2010 г.)

44 80 12

Други общински такси

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81

Такса притежаване на куче

44 80 13