На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 510/29.05.2018г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет „Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ №39459.502.311 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на 1бр. рекламно-информационен елемент, с площ от 1.80 м2"

1. Предмет на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ №39459.502.311 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на 1бр. рекламно-информационен елемент /РИЕ/, с площ от 1.80м2

2. Начална годишна наемна цена: 87.75 лв. /осемдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС;

3. Срок на договора: 3 /три/ години;

4. До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. нямат публични задължения;                    

След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да:

4.3. използва отдавания под наем имот, съгласно описаното предназначение;

4.4. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване на разрешение за поставяне на РИЕ;

5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение;

6. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 31.05.2018г. до 15.00 часа на 15.06.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.30 часа на 15.06.2018г.;

8. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 16.00 на 15.06.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Татяна Василева - гл.специалист СД

0579 7 10 54