• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А  П  О  В  Е  Д

244A/21.03.2018 г.

гр. Балчик

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.35, ал.3, §2, ал.1, т.1, §16 и 18 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

  

         Образци на декларации по чл.35, ал., т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - неразделна част от настоящата заповед, както следва:

1. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за служителите на Общинска администрация Балчик - Приложение № 1;

2. Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларираните обстоятелства за лицата по т.1 от настоящата заповед - Приложение № 2.

 

Настоящата заповед и утвърдените с нея образци на декларации да се публикуват на интернет страницата на Общинска администрация Балчик.

Заповедта да се връчи на директорите на дирекции и н-к отдели за запознаване на служителите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик