• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 296 от 25.01.2018 г., Решение № 311 от 22.02.2018 г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 236/21.03.2018. г. на Кмета на Община Балчик.                                  

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 44 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.842 по кадастралната карта на село Соколово  с площ 1 356.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 848 лева  /десет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева/ без ДДС.

2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик  с площ 1 212.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 696 лева  /девет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 17.04.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 02.04.2018  г. до 16.04.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 16.04.2018 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  16.04.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева