• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

      На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 202/12.03.2018г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, считано от 2018/2019 год., с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 03.04.2018год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 19.03.2018г. до 15 часа на 30.03.2018г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит, се подават в срок до 16.00 часа на 30.03.2018г. на информационния център на община Балчик.

      Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден в периода от 26.03.2018г. до 29.03.2018 год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ