О Б Щ И Н А   Б А Л Ч И К

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година

 

Реф. №

Дейност

Отговорна организация

Времеви период

Източник на финансиране

Индикативна стойност

Приоритет 1. Повишаване на образователното ниво на представителите на етническите малцинства, гаранция за успешна и устойчива интеграция

Специфична цел 1.1. Повишаване на обхвата на децата от етническите малцинства в предучилищното и началното образование

330 000 лв.

Д.1.1

Извършване на основни ремонти, разширение и облагородяване на дворовете на детските градини и ЦПЛР - ОДК Балчик

Община Балчик

2018

Общински бюджет, Държавен бюджет

Местни дейности 42 000 лв. във функция „Образование"          


12600 лв. от МТСП върнати социални помощи в ОбБ                 

Д.1.2


Разработване и прилагане на програма за насърчаване на отговорно родителско отношение към образователната интеграция и отработване на конкретни умения и отношения

Община Балчик

2018

ЕФ

Д.1.3

Създаване и внедряване на програма за подготовка на деца в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноцено включване в образователния процес чрез допълнителни занимания с децата

Община Балчик

2018 г.

ЕФ

Д.1.4

Създаване на програма и провеждане на обучителни модули в детските градини по превенция на насилието

Община Балчик

2018 г.

ЕФ

Д.1.5

Активизиране на родители на деца и ученици от етническите малцинствени групи в училищните настоятелства и/или обществени съвети

Община Балчик

2018 г.

Община, ДГ

Д.1.6

Активизиране на всички заитересовани страни и ангажирани институции за ефективни действия по изпълнение на Координационния механизъм за обхват на подлежащите за задължително предучилищно и училищно обучение.

Община Балчик, училища, ДГ

2018 г.

Общински бюджет, Държавен бюджет

15 000 лв. от ДБ чрез ОбБ за Механизма за обхват                                  

Специфична цел 1.2.Намаляване до минимум на отпадналите ученици в основната степен на образование

400 000 лв.

Д.1.6

Изпълнение на проект за образователна интеграция на деца от етнически малцинства „Заедно можем"

Община Балчик

2017 - 2018 г.

ОПНОИРОрганизация, транспорт, логистикаД.1.7

Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на родителите от етнически малцинства относно ползите от основното образование за намаляване на отпадането на децата в училищата

Община Балчик, НПО

2018

Общински бюджет

Д.1.8

Стимулиране включването на ученици от уязвими етнически малцинства в Общинския ученически парламент, в клубове по интереси и в групи към ЦПЛР - ОДК

Община Балчик, училища, НПО

постоянен

ЕФ

Д.1.9

Реинтегриране на отпадналите ученици чрез предоставяне на възможности за самостоятелно, вечерно обучение и алтернативни форми на извънкласни форми на обучение

Община Балчик, училища

2018 г.

ЕФ

Специфична цел 1.3 Обучение и ограмотяване на неграмотни и малограмотни представители на етническите малцинства с цел интегрирането им на пазара на труда

50 000 лв.

Д.1.10

Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на ромите по проекти и програми, съвместно с „Бюро по труда" и др.

Община Балчик

2018 г.

Общински бюджет, ОПРЧР

При наличие на съответна програма

Специфична цел 1.4. Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда

25 000 лв.

Д.1.11

Повишаване квалификацията на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда за превенция за отпадане на деца от училище

Община Балчик, училища, НПО

постоянен

ОПРЧР, ОПНОИР

 

Д.1.12

Повишаване на капацитета на училищните екипи за разработване и изпълнение на проектни предложения

Община Балчик, училища, НПО

2018 г.

ОПРЧР, ЕФ

Д.1.13

Повишаване на капацитета на училищните екипи за прилагане на добри практики за провеждане на извънучилищни и извънкласни дейности за обхващане и стимулиране на деца от етническите малцинства за образователна интеграция

Община Балчик, училища, НПО

постоянен

ОПРЧР, ОПНОИР

Приоритет 2. Достъп до здравеопазване и социална интеграция на уязвимите групи от етническите малцинства

Специфична цел 2.1. Осигуряване на условия за адекватна и равнопоставена медицинска помощ и здравна профилактика на представителите на всички етноси в община Балчик

10 000 лв.

Д.2.1

Осъществяване на профилактични прегледи, имунизации и диагностика с мобилни кабинети в населени места с компактно население от етническите малцинства

Община Балчик, РЗОК

постоянен

ЕФ, НФ

 

Д.2.2

Организиране на разяснителни кампании пред родители относно важността за регистриране на деца при личен лекар

Община Балчик

2018

ЕФ, НФ

Специфична цел 2.2. Увеличаване на процента на здравно осигурените лица сред уязвимите етнически групи.

1 000 лв.

Д.2.3

Повишаване на информираността на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства относно правата и задълженията на пациентите и видовите медицински услуги

НПО

2018 г

ЕФ

 

Специфична цел 2.3. Повишаване на здравните знания и информираността на представителите на етническите малцинства. Обучение на здравни специалисти за работа в мултиетническа среда

10 000 лв.

Д.2.4

Повишаване на здравната култура чрез провеждане на разяснителни кампании

НПО

2018 г

ЕФ

 

 

При наличие на съответна програма и подходящ кандидат

Д.2.5

Назначаване и утвърждаване на здравен медиатор като координираща фигура между здравните институции и лицата от етническите групи

Община Балчик

2018 г

Общински бюджет, ЕФ

Специфична цел 2.4. Подобряване грижите за бременните жени, новородените и децата в предучилищна и училищна възраст

1 000 лв.

Д.2.6


Организиране на консултации, лектории и семинари в населени места с предимно ромско население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейно палниране, начините на предпазване от сексулано предавани инфекции

Община Балчик, НПО, РЗИ

2018 г

ЕФ

 

Приоритет 3. Жилищни условия и благоустрояване на териториите, компактно населени с етнически малцинства

Специфична цел 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура на селата, кварталите и махалите, обитавани от компактно население на етническите малцинства

700 000 лв.

Д.3.1

Изработване подробни устройствени планове за урбанизирани територии - селищни образувания

Община Балчик

2017 - 2020 г

Общински бюджет, ПРСР

 

 

 

 

 

635000 лв. четвъртокласна пътна мрежа в капиталова програма

20000 лв. ремонт на пенс. Клубове във функция  „Социални дейности"

Д.3.2

Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа на градове и села, обитавани от компактно население на етнически малцинства

Община Балчик

2017 - 2020 г

ОПОС, ПРСР

Д.3.3

Рехабилитация на уличната мрежа

Община Балчик

2018 г

Общински бюджет, ПРСР

Д.3.4

Поддържане на сгради за обществено ползване - читалища, библиотеки

Община Балчик

постоянен

Общински бюджет, ПРСР

Д.3.5

Поддържане на обекти на социалната инфраструктура

Община Балчик

постоянен

Общински бюджет, ПРСР

Д.3.6

Обновяване и изграждане на зони за отдих и на детски площадки в селища с комапктно ромско население

Община Балчик

2018 - 2019 г

Общински бюджет, ПРСР

Специфична цел 3.2. Подобряване на жилищната условия на социално слаби ромски и други уязвими семейства.

200 000 лв.

Д.3.7

Стимулиране участието на лицата от етническите малцинства за подобряване на жилищните условия, подържане и хигиенизиране

НПО

постоянен

ЕФ

 

Д.3.8

Продължаване на процеса за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхващат зони, населени компактно с представители на етническите малцинства

Община Балчик

2017 - 2020 г

НФ

Специфична цел 3.3. Изграждане и рехабилитация на социални жилища

100 000 лв.

Д.3.9

Усъвършенстване на методиката с критерии за оценка за подбор на нуждаещите се лица от социални жилища

Община Балчик, НПО

2018 г

ЕФ

 

Д.3.10

Привличане на НПО и изявени лица от общността за изграждане на поведенчески модели за формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на право на ползване на недвижим имот

НПО

постоянен

ЕФ

Приоритет 4. Повишаване на заетостта и равнопоставеното участие на пазара на труда на представителите на етническите групи

Специфична цел 4.1. Обучение и повишаване на квалификацията на безработни и ниско платени лица, представители на етническите малцинства

200 000 лв.

Д.4.1

Организиране на професионални обучителни курсове за безработни лица, представители на етническите малцинства, включително по традиционни за ромите занаяти

ДБТ, НПО, частен сектор

постоянен

ЕФ, НФ, ОПРЧР, частен сектор

 

Д.4.2

Организиране на квалификационни курсове за безработни с по-високо образование по компютърна грамотност, предприемачество, изготвяне на бизнес проекти, започване и стартиране на собствен бизнес, социални дейности и др.

ДБТ, Община Балчик, частен сектор

2017 - 2018 г

ЕФ, НФ, ОПРЧР, частен сектор

Специфична цел 4.2. Мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства

100 000 лв.

Д.4.3

Насърчаване на заетостта чрез включване на безработните лица от етнически малцинства в програми и мерки финансирани по Закона за насърчаване на заетостта и оперативните програми

ДБТ, НПО, частен сектор

2018 г

НФ, ОПРЧР, частен сектор

 

Д.4.4

Организиране на срещи, семинари и информационни кампании с цел мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства

НПО, Община Балчик

2017 - 2020 г

ЕФ

Д.4.5

Организиране на семинари и информационни кампании за стимулиране заетостта на ромите в селското стопанство.

ДБТ, НПО, частен сектор

постоянен

ЕФ, НФ, ОПРЧР, частен сектор

Специфична цел 4.3. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението от етническите групи

80 000 лв.

Д.4.6

Разкриване на изнесени работни места на бюрото по труда или консултативни приемни

ДБТ

постоянен

ЕФ

 

Д.4.7

Разкриване на центрове за партньорство между служители на бюрото по труда, на общинската администрация, работодатели и представителни организации на етническите малцинства

НПО

2018 г

НФ, ОПРЧР, частен сектор

Д.4.8

Включване на лица от етническите групи в национални програми и мерки за заетост

ДБТ

2018 г

ЕФ

Д.4.9

Организиране и провеждане на информационни дни на «Отворените врати» за запознаване с възможности за кандидатстване по проекти за собствен бизнес

Община Балчик

2018 г

ЕФ

Приоритет 5. Върховенство на закона и недискриминация

Специфична цел 5.1. Борба с дискриминацията, повишаване на осведомеността относно основните човешки права и правната култура на етническите малцинства

30 000 лв.

Д.5.1

Обучения на полицейските служители за ефективна дейност в мултиетническа среда

РПУ

постоянен

ЕФ, НФ

 

Д.5.2

Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността относно права и правната култура на етническите малцинства

Община Балчик, НПО

2018 г

ЕФ

Специфична цел 5.2. Осигуряване на условия за участие на етническите малцинства в процеса на вземане на решения при разработването и прилагането на местни интеграционни политики

5 000 лв.

Д.5.3

Стимулиране участието на структурите на гражданското общество, ангажирани с проблемите на ромското включване, в процеса на формиране, прилагане и мониторинг на интеграционите политики.

НПО

постоянен

ЕФ

 

Специфична цел 5.3. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда

10 000 лв.

Д.5.4

Популяризиране дейността на „Детско полицейско управление" от ОУ „Антим I" в другите училища в общината за изграждане на положително отношение към полицейската работа и запознаване на децата от ромски произход с правата и задълженията им.

Община Балчик, РПУ, ОУ „Антим I"

постоянен

Програма на МВР

 

Д.5.5

Осъществяване на ефективни действия срещу разпространението на наркотиците в ромските квартали и квартали със смесено население

Община Балчик, РПУ, НПО

2018 г

ЕФ, НФ

 

Д.5.6

Провеждане на подготвителни курсове за ромски младежи, желаещи да започнат работа в полицията: по български език, физическа подготовка и психологическа пригодност.

Община Балчик

2018 - 2019 г

ЕФ, НФ

Специфична цел 5.4. Осъществяване на съвместни действия на полицията и ромската общност

5 000 лв.

Д.5.7

Провеждане на семинари, срещи в училищата за повишаване на осведомеността по въпросите за агресията сред подрастващите, наркоманията, тютюнопушенето, употреба на алкохол, домашното насилие и др.

НПО

2018 г

ЕФ

 

Специфична цел 5.5. Защита правата на ромската жена

 

Д.5.8

Образователни дейности срещу нарушаване правата на ромските жени в следствие на традиционни ромски практики за съжителство на съпружески начала с непълнолетни и зклупотреба с родителската власт

Община Балчик, НПО, училища

2018 г

ЕФ

 

Д.5.9

Превенция по наболелите проблеми на ромската жена - ранните бракове и ранната раждаемост, изоставянето на децата в домовете за отглеждане, проституция и др.

Община Балчик, НПО

2017 - 2020 г

ЕФ

Приоритет 6. Култура и медии

Специфична цел 6.1. Съхранение и развитие на традиционните за всеки етнос - култура, творчество и обичаи. Равен достъп до обществения и културен живот на Общината

240 000 лв.

Д.6.1

Повишаване на капацитета на служителите на читалища за запазване, развитие и разпространяване на ромската култура - организиране на обучение на секретарите на читалища

Община Балчик, НПО

2018 г

ЕФ

 

Д.6.2

Подкрепа за разширяване на дейността на читалищата в райони със смесено етническо население

Община Балчик, НПО

постоянен

ЕФ

Д.6.3

Включване на мероприятия за отбелязване на специфични за етническите малцинства празници и традиционни чествания в културния календар на Община Балчик

Община Балчик

постоянен

ЕФ

Д.6.4

Осигуряване на подкрепа на индивидуалното и групово участие на творци и изпълнители от етническите малцинства в национални конкурси и фестивали

Община Балчик, НПО

постоянен

ЕФ

Специфична цел 6.2. Повишаване на осведомеността по отношение на ромите и тяхната култура.

10 000 лв.

Д.6.5

Организиране на обучения на служителите в администрацията за повишаване на капацитета им по отношение на културните ценности и обичаи на различните етнически малцинства

Община Балчик

2018 г

ЕФ

 

Специфична цел 6.3. Присъствие на малцинствените общности в медиите

5 000 лв.

Д.6.6

Разработване и разпространение на информационни материали, представящи културата и традициите на етническите малцинства

Община Балчик

2018 г

ЕФ

 

Д.6.7

Обучения на представители на печатни и електронни медии за преодоляване на съществуващите стереотипни представи и негативни нагласи

Община Балчик

постоянен

ЕФ

 

Изготвил:

Началник „ОХССД"