• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

2018 ГОДИНА

Планът за младежта в Община  Балчик се разработва и приема в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 година. Годишният общински план, като документ за планиране на младежката политика на местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, определя стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора. Общинската политика е насочена към насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. Младежката ни политика цели подобряване качеството на живот на младите хора от Община Балчик и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за мобилизиране потенциала на младите хора.

Специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта са:

1.      Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта.

2.      Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация.

3.      Дейности за организация на свободното време.

4.      Насърчаване на неформалното обучение.

5.      Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.

6.      Дейности за задържане и връщане на младежите на територията на Общината.

            Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта 2010-2020 г, които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящата програма:

- Реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни субекти;

- Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта;

            - При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти;

- Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба.

            Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритет.1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на младите хора и ограничаване на младежката безработица.

Специфична цел.1.:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Балчик.

-         Д 1: Използване на разнообразните програми и проекти на национално ниво за кариерно развитие на младите хора;

-         Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

-         Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Февруари - март

Общински ученически игри

Общински бюджет

Община Балчик

Април

Тренинг - обучение на млади хора и общински състезания ,,Оказване на първа медицинска помощ" и ,,Поведение при бедствия и аварии"

Общински бюджет

Здравни работници в училищата

БЧК

17 май Ден на спорта

Организиране на спортен празник - различни спортни занимания и привличане на голям брой млади хора от общината под мотото „Не на агресията"

Общински бюджет

Училища, ЦПЛР-ОДК

22 май

Провеждане  на традиционен общински крос „Не на дрогата"

Общински бюджет

Община Балчик

Ротари клуб Балчик

Юни

Регата „Добруджа къп"

ОБ

Община Балчик

Юли

Международен Зумба фестивал

ОБ

Община Балик

Август

Плувен маратон „Балчик"

ОБ

Община Балчик

22 октомври - Международен ден без насилие

Лектория  и дискусия за противодействие на агресията

Общински бюджет

ЦПЛР-ОДК

Ноември

Общински футболен турнир

Общински бюджет

ФК „Черноморец"

1 декември- Световен ден за борба със СПИН

Информационна кампания; презентации

Общински бюджет

Училища,

РЗИ Добрич

 

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора.

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

1 март- Баба Марта

Изработване на мартенички в ЦПЛР-ОДК, ДГ, училища

Общински бюджет

Общински ученически парламент

8 април

Международен ден на ромите

Общински бюджет

Община Балчик, кметства

 

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество.

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор


март

Честване годишнина от създаване на  Общински ученически парламент Балчик

Общински бюджет,

Бюджет ОДК

ЦПЛР-ОДК, ОУП

22 април Ден на Земята

„Зелено училище" и др. инициативи по училища. Засаждане на цветя, храсти и дръвчета

Общински бюджет

Училища, ДГ, ЦПЛР-ОДК Балчик

Ноември

Ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия

 „Цветна пътека" - поставяне на цветя от ученици на пешеходните пътеки в близост до училищата

Общински бюджет

Общински ученически парламент, ученически съвети

 

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Специфична цел:  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

Специфична цел:  Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот;

Специфична цел:  Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март - април

Общински конкурс „Моята България" - изобразително, приложно, музикално, танцово изкуство, мултимедия, фотография.

Общински бюджет

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК Балчик

25 майПразник на абитуриентите - официално изпращане от площада

Общински бюджет

Община Балчик, СУ „Христо Ботев", СУ „Хр. Смирненски"

юни

Празник на зрелостниците - връчване на дипломи

ОБ

Община Балчик, СУ „Христо Ботев", СУ „Хр. Смирненски"

юни

Международен хоров Фестивал „Черноморски звуци" - с участие на младежи от цялата страна и от чужбина;

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, Сдружение „Музикален свят"

юли

Международен фестивал „Светът в детските длани"

Общински бюджет

Община Балчик

Школа по английски език

Септември

Танцов фестивал - „Море от ритми", с участието на млади хора от страната

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, сдружение „Море от ритми"

Септември

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика"

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик

Сдружение „Виа Понтика 2010"

Ноември Ден на народните будители

Организиране на инициативи за отбелязване на деня с участие на младежи

Общински бюджет

Училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

Ноември - декември

Благотворителни инициативи в училищата, ОДК и читалищата - за подпомагане на деца и младежи в нужда

Общински бюджет

Община Балчик, училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

Декември

Общински конкурс „Здравей Коледа" - картички, рисунки, сурвачки, литературно творчество

Общински бюджет, ЦПЛР-ОДК

ДГ, ЦПЛР-ОДК, училища


Приоритет.6.Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.

Специфична цел:  Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.

Д 1: Използване на национални програми за кариерно развитие на младите хора;

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Проект

Оперативна програма

Обхват/

Целеви групи

„Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик"

ОПРЧР

Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст

„Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик"

ОПРЧР

Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост .

„Старт в кариерата"

НП „Старт в кариерата"

Осигуряване на заетост на лица с висше образование в ОбА - Балчик


Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог.

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции;

Д 1: Информационни кампании;

Д 2: Техническа подкрепа от Община Балчик на младежи, желаещи да участват в различни проекти от новия програмен период;


Приоритет8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 Специфична цел:  Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;

Д 1:Информационни дни на Общински ученически парламент и Ученическите съвети за противодействие на агресията и превенция на престъпността.

Д.2: Провеждане на информационна кампания от МКБППМН за насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании

Д.3: Развитие на дейността на Детската полицейска академия      

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

10-30 април

Кампания в училищата с участие на родители, на тема ,,Превенция на зависимости, сексуално поведение и здравословен начин на живот";

Общински бюджет, Ротари клуб Балчик

Община Балчик

Инер Уил БалчикАприл

Обучение на учители и доброволци за превенция на наркомании

Общински бюджет, Ротари клуб Балчик

Община Балчик

Инер Уил БалчикМай

Посещения на ученици от средните училища в Районен съд Балчик

ОБ

Община Балчик, СУ „Хр. Ботев", СУ „Хр. Смирненски

Юни

Практическо занятие на Детското полицейско управление в училищата в община Балчик

ОБ

Община Балчик

РПУ Балчик

училища


За изпълнението на общинския план за младежта за 2018 г. и във връзка с разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закон за младежта, Община Балчик подпомага дейностите и проектите на младежките организации, имащи това качество по смисъла на закона за младежта, като осигурява ефективно партньорство и подкрепа изразяваща се в приоритетно разглеждане исканията на младежките организации, съфинансиране и финансиране на младежките проекти. Финансирането на дейностите, заложени в плана се осигурява от Общински бюджет, приложенията ,,Спорт", „Култура"„Туризъм", „Читалища" и др., от национални и европейски програми и други източници.

Организацията и координацията на дейностите от плана се осъществява от Общинска администрация, чрез отдел ,,Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", като отговорни за изпълнението са ЦПЛР-ОДК - Балчик, училища, читалища, младежки и неправителствени организации - спортни клубове и др. формации и пр.

Оценка на плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет за 2018 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020.

Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез местните медии, сайта на Община Балчик и други подходящи начини.

 

Годишният план за младежта е приет с Решение № 305, Протокол № 21 от 22.02.2018 год. на Общински съвет - Балчик.