• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
№ по ред Публични регистри по решение на МС № 54 от 01.02.2019 г. връзка
1 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци OD
2 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост OD
3 Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение OD
4 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване OD
5 Регистри на търговските дружества с общинско участие OD
6 Регистър на рекламно-инфрмационните елементи OD
7 Регистър на даренията OD
8 Регистър на домашни и безстопанствени кучета XLS
9 Регистър на заявленията за достъп до информация OD
10 Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води OD
11 Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им OD
12 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания OD
13 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници HTML
14 Общински регистър на категоризираните туристически обекти XLS
15 Регистър на концесиите XLS
16 Главен регистър на общинската собственост XLS
17 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон OD
18 Регистър на разрешителни за водовземане OD
19 Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост XLS
20 Регистър на социални институти и услуги OD
21 Регистър на язовирите (когато има наличен) OD
22 Регистър по приватизация XLS
23 Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети OD
24 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет OD
25 Списък на издадените общи административни актове XLS
26 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена OD
27 Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места - (важи за общините, които имат обществен транспорт в населените места) ZIP
28 Данни за бюджета и отчет за изпълнението му HTML
29 Регистър на общинската собственост XLS
30 Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем OD
31 Регистър на издадените разрешителни за строеж OD
32 Регистър на заверените технически паспорти на сгради OD
33 Регистър на обектите, въведени в експлоатация OD
34 Регистър на общинските предприятия OD
35 Отчети за касовото изпълнение на бюджета HTML
36 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост OD
37 Регистър на техническите паспорти на строежите OD
38 Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността OD
39 Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП OD
40 Регистър на местните поделения на вероизповеданията OD
41 Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум OD
42 Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината OD
43 Регистър за гражданските дружества, в които участва общината XLS
44 Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество OD
45 Регистър на одобрените инвестиционни проекти OD
46 Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии OD

№ по редПублични регистри по решение на МС №435 от 03.07.2020 г.вид на файл
1
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общинатаOD