• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 18.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ


На 31.12.2017 г. е изтекъл срока на всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници, валидни на територията на Община Балчик. Заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз  се подават в стая 105 в Община Балчик. Разрешенията се получават, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници по подадена данъчна декларация.

Съгласно чл.24а , ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози (изм. и доп. ДВ.бр.93/21.11.2017 г.), общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

Към момента, определените от Общински съвет гр.Балчик цени са както следва:

Минимален размер: дневна тарифа 0.80 лв., нощна тарифа 1.10 лв.

Максимален размер: дневна тарифа 1.30 лв., нощна тарифа 1.70 лв.


Във връзка с гореизложеното и предстоящата ежегодна актуализация, до 01.03.2018 г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно минималния и максималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик