• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 12.12.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения, преминаваща през ПИ 18160.65.13, ПИ 18160.64.12, ПИ 18160.63.77, ПИ 18160.61.42, ПИ 18160.25.9 в землището на с.Гурково; ПИ 48982.333.15, ПИ 48982.335.224 в землището на с.Царичино; ПИ 02508.537.221, ПИ 02508.50.285, ПИ 02508.88.725, ПИ 02508.542.104, ПИ 02508.542.605,  ПИ 02508.529.605, ПИ 02508.529.103, ПИ 02508.534.102 в землището на гр.Балчик; ПИ 53120.10.256, ПИ 53120.10.257 в зевлището на с.Оброчище; ПИ 62788.3.18, ПИ 62788.12.12, ПИ 62788.11.7, ПИ 62788.18.11, ПИ 62788.18.10, ПИ 62788.25.53, ПИ 62788.25.54, ПИ 62788.24.117 в землището на с.Рогачево, община Балчик".

            Проекта се намира в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" , община Балчик.

         На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към община Балчик.