• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14 декември 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик за учебната 2017/2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Обсъждане на доклада на Народно читалище „Стефан Караджа-1941", село Стражица, община Балчик за осъществяваните дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ

3. Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост в град Балчик за разполагане на спомагателни атракционни тераси за извършване на ресторантьорска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Отмяна на Решение № 229, Протокол 15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и предоставяне за нуждите на „Медицински център I" ЕООД имот - публична  общинска собственост, представляващ медицински кабинет /офталмологичен/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Отдаване под наем на помещение /оптика/, находящо се „МЦ І" ЕООД, гр. Балчик, намиращ се в гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отдаване под наем на помещение, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разглеждане на заявление от Анастас Петров Чакъров за учредяване право на
надстрояване на сграда за обществено обслужване в гр. Балчик, жк „Балик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Разглеждане на заявление от Диана Михайлова Куюджуклиева за прекратяване
на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.192 по кадастралната карта на             с. Кранево, м. „Поляните".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.176 в.з. „Изгрев", с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Продажба чрез търг на ПИ № 53120.501.186 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.955 по кадастралната карта на с.
Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XVI, УПИ
XVII в кв.23 и промяна на улична регулация за УПИ XVI в кв.23 по плана на
с. Кранево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР, промяна на улична регулация за УПИ XХI в кв. 45 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Съгласуване на Предварителен проект на Общ устройствен план на
община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Удължаване на срока на ползван безлихвен заем от „Други сметки и
дейности" ( набирателната сметка) на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

19. РазниИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик