• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 227 по Протокол №15/19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1157/13.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

2 бр. кабинети с обща площ от 29.50 м2, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с площ от 39,40 м2, /сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад.карта на с.Оброчище/, находящи се в Здравна служба, с.Оброчище, актувана с АОС 434/2015 г.-публична общинска собственост

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на 2 бр. кабинети, ½ манипулационна, ½ коридор, находящи се в Здравна служба с.Оброчище, съгласно предназначението, а именно за медицинска дейност.

3. Начална годишна наемна цена :

152,71 лв. /сто петдесет и два лева и седемдесет и една стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и  т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 5 г.

5. Кандидатите за участие следва да :

5.1. са регистрирани по ТЗ;

5.2. притежават диплом за завършено висше образование по медицина;

5.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ;

5.4. нямат задължения към Община Балчик;

6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да :

6.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

6.2.спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.11.2017 г. до 01.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 01.12.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова