На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 249 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1156/13.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на 16 бр. РИЕ с обща площ 32,00 м2, а именно :

1.1. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.2. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.3. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.4. част от ПИ № 39459.502.322 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.5. част от ПИ № 39459.502.321 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.6. част от ПИ № 39459.502.321 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.7. част от ПИ № 39459.502.316 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

 1.8. част от ПИ № 39459.502.139 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.9. част от ПИ № 39459.502.404 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.10. част от ПИ № 39459.503.75 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.11. част от ПИ № 39459.25.575 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.12. част от ПИ № 39459.501.262 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.13. част от ПИ № 39459.503.91 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.14. част от ПИ № 39459.3.34 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.15. част от ПИ № 39459.25.601 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.16. част от ПИ № 39459.25.601 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи.

3. Начална годишна наемна цена за обща площ от 32 м2 в размер на :

1 560,00 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 3 (три) години.

5. Допускане до конкурса :

5.1. регистрирани по Търговския закон;

5.2. да нямат задължения към Община Балчик;

6.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да :

6.1. извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно информационни елементи;

6.2. използва горепосочените части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.11.2017 г. до 01.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 01.12.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова