На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 223 по Протокол №15/19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1158/13.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на:

част от терен - публична общинска собственост с площ от 35 м2, представляващ част от ПИ № 02508.87.127 по кад. карта на гр.Балчик, за поставяне на маси и столове пред ЗХР.

2. Цел на конкурса: отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на маси и столове пред ЗХР, съгласно предназначението.

3. Начална годишна наемна цена: 672,20 лв. /шестстотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки/, без ДДС, съгл. т.5 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Община Балчик.

4. Срок на договора - от подписване на договора за наем до 15.05.2018 год.

5. Кандидатът за участие следва да :

5.1. е регистриран по ТЗ;

5.2. се занимава с ресторантьорство на територията на гр.Балчик;

5.3. няма задължения към Община Балчик;

6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.11.2017 г. до 01.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 01.12.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова