• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 16 ноември 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз  към 30.09.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото тримесечие на 2017 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Приемане актуализация на бюджет 2017 г. в частта за капиталовите разходи и текущите ремонти на община Балчик, както и актуализиран списък на обектите предвидени за финансиране от дългосрочния инвестиционен кредит от 5 000 000 лева.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини и на служителите в Община Балчик, които имат право на транспортни разноски за 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне на безвъзмездно управление на община Балчик на недвижими имоти - публична държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

7. Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода месец януари - октомври 2017 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

8. Разни


ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

                              

Председател

на ОбС-Балчик