• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 3 ноември 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет Балчик, при следния


                                                             Д н е в е н  р е д:

1. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет Балчик.

2. Избор на Председател на Общински съвет Балчик.


ИЛИЯН СТАНОЕВ,                                 

Председател

на ОбС-Балчик