• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 19 октомври 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Ново обсъждане на Решение № 221 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 20.09.2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на маси и столове пред ЗХР, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отдаване под наем на тротоарна площ на ул. „Черно море" в град Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на „Български спортен тотализатор".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за отдаване под наем на 2 броя кабинети, находящи се в Здравна служба с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в Здравна служба с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в „Медицински център - І - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за увеличаване на субсидията на фестивала „Виа понтика 2010".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Отпускане на финансови средства на „Медицински център - І - Балчик" ЕООД, за закупуване на спирометър.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за одобрение от общински съвет Балчик решение на Комисията за класиране и определяне на кандидата, спечелил конкурса за избор на управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.192 гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 78639.501.193 с. Църква

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 03174.52.526 по кадастралната
карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 03174.52.527 по кадастралната
карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.72.16 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска
собственост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Водопроводно отклонение за ПИ 53120.14.984 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2017/2018 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Изразяване на мнение от общински съвет за опрощаване на дълг от лицето Бирджихан Енвер Расим от град Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

23. Отмяна на Решение 218 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 20.09.2017 година, в частта му относно отпускане на еднократна финансова помощ на Демир Демиров Юсеинов..

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

24. Попълване състава на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология; Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности и Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

25. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на надстрояване на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.205.1.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.84.309.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Продажба чрез търг на ПИ № 53120.502.777.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Слави Тодоров и Джон Кенеди, по отношение на ПИ № 67951.501.1102.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

29. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мартин Русев и Явор Живков, по отношение на ПИ № 78639.501.339.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

30. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на 16 бр. рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

31. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Отвеждаща битова канализация от съществуваща РШ в ПИ 02508.541.146 /трасе ПИ 02508.88.162 и ПИ 02508.88.775/ до приемна шахта  в ПСОВ гр.Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

32. Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

33. Определяне на такса за ползване на подземен паркинг, собственост на „КИБЕЛА 2014" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

34. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.06.2017г. до 30.09.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

35. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

36. Разни
 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

                              

Председател

на ОбС-Балчик