• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Н А Р Е Д Б А

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

(Приета с Решение № 220, по Протокол № 14 от 20.09.2017 г. на

общински съвет Балчик)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Наредбата регламентира реда, начина  и условията за отглеждане на селскостопански животни (впрегатни, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици), както и на домашни животни със стопанска, спортна, научна и любителска цел, с изключение на кучета, които са обект на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик (приета с решение 197 по протокол 25 от 05.12.2008г.)

(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Чл.2 На територията на общината се разрешава отглеждането на селскостопански животни при стриктно спазване нормативната уредба по устройство на територията,  ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания за опазване на околната среда.

Чл.3 Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни.

Чл.4  Кметовете и кметските наместници на населените места определят места за организирано временно съхранение на оборския тор, при спазване на нормативната уредба и правилата за добри земеделски практики.

Чл. 5 Кмета на община Балчик със заповед определя маршрути до терени за паша за придвижването на селскостопанските животни.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

РАЙОНИРАНЕ

 

Чл.6 Според мястото на отглеждане, територията на Общината се районира както следва:

1. Зона А в гр. Балчик обхващаща улиците: "Асен Златаров", "акад. Даки Йорданов", "Албенски път", "Асен Петков", алея "Дамба", "Борис Янев", "Баба Райна", Братя Шкорпил", "Вихрен", "Велики Преслав", "Възкресия Деветакова", "Гео Милев", "Ген. Попов", "Ген. Владимир Заимов", "Ген. Колев", "д-р Желязко Бончев", "д.р Петър Берон", "д-р Вичев", "Димитър Желев", "д-р Борис Добрев", " Дионисополис", "Емона", "Иван Вазов", "инж. Иван Чернев", "Константин Кисимов", КЗ "Двореца", КК"Албена", "Любен Каравелов", "Н. Момчилов", "отец Паисий", "Приморска", "Плиска", "Пейо Яворов", "Сребрист бряг", "Самара", "Чайка", "Черно море" (от №1 до №91), пл. "Капитан Георги Радков", пл."Възраждане", пл."21септември"  - разрешава се отглеждането само на домашни любимци - папагали, рибки, канарчета, хамстери и др. подобни;

2. Зона B в гр. Балчик обхващаща улиците:  "Ангел Кънчев", Александър Стамболийски", "Александър Пушкин", "Бяло море", "Бачо Киро", " Васил Априлов", ВВС "блокове ", "Георги Бенковски", "Димчо Дебелянов", "Добротица", "Драва", " д-р Зл.Петков", "Захари Зограф", "Ивайло", "Йордан Йовков", "Кою Райчев", "Кирил и Методий", "Марин Дринов", "Панайот Волов", "поп Димитър", "Панорамен път", "Райко Даскалов", "Тимок", "Хан Аспарух", "Хан Омуртаг", "Хр. Ботев", "Христо Смирненски", "Юрий Венелин" - разрешава се отглеждането само на домашни любимци /рибки, папагали, канарчета и др. подобни/ и птици до 20 броя;

3. Зона C в с. Кранево обхващаща улиците:  

 I зона - „Черно море" от № 1 до № 17 и № 2 до № 24, „Черноморска", „България", „Росица", „Места", „Яна", „Осъм", „Цар Иван Асен", „Бузлуджа", „Васил Левски", „Добруджа", „Шипка", „Фрегата", „Алея Кренея", „Михаил Николов Гюров", „Бяло море", „Приморска", „Дунав", ул. „Волга", ул. „Делфин"; ул. „Сирена"; ул. „Морска звезда"; ул. „Раковина"; ул. „Одисей"; ул. „Златна рибка"; ул. „Ледено сияние"; ул. „Нимфа", ул. „Приморска" - разрешава се отглеждането само на домашни любимци - папагали, рибки, канарчета, хамстери и др. подобни;

II зона - „Изгрев", „Дунав, „Шипка", „Чайка", „Ропотамо", „Искър", „Места", „Волга", „Марица", „Любен Каравелов", „Бистра", „Вит" - разрешава се отглеждането на следните видове животни до: 5 бр. овце майки с приплодите им до 6 месеца или 5 бр. кози майки с приплодите им до 6 месеца, 2 бр. прасета за угояване, впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) 1 бр. с приплодите им до едногодишна възраст, 50 бр. възрастни  птици, 50 бр. бройлери, 10 бр. зайкини с приплодите им;

III зона - „Черно море", „Невен", „Детелина", „Русалка", „Калиакра", „Пирин", „Цар Иван Шишман", „Нар", „Витоша", „Рила", „Самуил" и в.з. „Поляните" - разрешава се отглеждането на - 10 бр. овце майки с приплодите им до 6 месеца или 10 бр. кози майки с приплодите им до 6 месеца, 3 бр. прасета за угояване, впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) 1 бр. с приплодите им до едногодишна възраст, 80 бр. възрастни  птици, 100 бр. бройлери, 10 бр. зайкини с приплодите им.

Зоните в с. Кранево са определени съгласно приложение №1.

4. Зона D в гр. Балчик обхващаща улиците: "Бузлуджа", "Гривица", "Г. С. Раковски", "Гоце Делчев", "Дебър", "Етър", "Захари Стоянов", "Иречек", "Крим", "Калиакра", "П. Р. Славейков", "П. Евтимий", "Славянска", "Стефан Караджа", "Страцин", "Севастопол", "Теменуга", "Тузла", "хаджи Димитър", "Шейново", "Шипка" - разрешава се отглеждането на следните видове животни до: 5 бр.овце майки с приплодите им до 6 месеца или 5 бр. кози майки с приплодите им до 6 месеца, 5 бр. прасета за угояване, впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) 1 бр. с приплодите им до едногодишна възраст, 50 бр. възрастни  птици, 50 бр. бройлери, 10 бр. зайкини с приплодите им;

4. Зона E в гр. Балчик обхващаща улиците: "Арда", "Варненска", "Вит", "Волга", "Ген. Стоян Стоянов",  "Дунав", "Еделвайс", "Искър", "Ком", "Карвуна", "Камчия", "Люлин", "Марица ", "Мургаш", "Огоста", "Осъм , "Одесос", "Рила", "Росица", "Родопи", "Ропотамо", "Средна гора", "Стара планина", "Струма", "Сакар", "Странджа", "Тунджа", "Черни връх", "Янтра" -разрешава се отглеждането на следните видове животни до: едър рогат добитък 1 бр. с приплодите им (крави, биволици) до една годишна възраст, 10 бр. овце/ кози с приплодите им до шест месечна възраст, 3 бр. прасета за угояване,  10 бр. зайкини с приплодите им, 80 бр. възрастни птици, 100 бр. бройлери, впрегатен добитък - 1 бр. с приплодите им до едногодишна възраст;

5. Зона F обхващаща вилната зона на гр. Балчик - декоративни животни, до - 15 бр. възрастни птици, до 3 бр. зайкини с приплодите им;

6. Зона S - обхващаща всички села на територията на община Балчик, с изключение на с. Кранево и с. Оброчище - разрешава се отглеждането на всякакъв вид животни, съгласно изискванията на чл. 1 от Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн. ДВ бр. 41 от 19 май 2006г., посл. изм. ДВ бр.10/3.02.2012 г.), ЗВМД (Закона за Ветеринарномедицинската Дейност, обн. ДВ бр. 87 от 11 април 2006г., посл. изм. ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011г.)  с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение от Българска Агенция по Безопасност по храните (БАБХ) и отглеждането им е под техен контрол;

7. Зона G Райони извън регулация - Разрешава се отглеждането на всички видове селскостопански животни с разрешение на съответните административни и специализирани органи и другите законови и подзаконови нормативни актове.

Чл. 6 Т. 8 ЗОНА H  в село Оброчище, обхващаща улиците:

               І зона - ул. „Средна гора", ул. „Черно море", ул. „Малина", ул. „Огоста", ул. „Дунав" (целите), ул. „Добруджа" от № 1 до №10 и от №2 до №14, ул. „Комсомолска" от № 1 до № 13 и от № 2 до №12, ул. „Рила" от № 1 до N° 5 и от №2 до № 8, ул. „Стара планина" от № 1 до № 7, ул. „Витоша" от № 1 до № 5 и от № 2 до N9 4, ул. „Пирин" от № 1 до № 13 и от № 2 до № 8, ул. „Мусала" от № 2 до № 8 - разрешава се отглеждането на следните видове животни до: 5 бр. овце майки с приплодите им до 6 месеца или 5 бр. кози майки с приплодите им до 6 месеца, 2 бр. прасета за угояване, впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) 1 бр. с приплодите им до едногодишна възраст, 50 бр. възрастни птици, 50 бр. бройлери, 10 бр. зайкини с приплодите им.

                ІІ зона - всички останали улици в селото, вкл. и кв. „Младост" - разрешава се отглеждането на всякакъв вид животни, съгласно изискванията но чл. 1 от Наредба N2 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти           (обн. ДВ бр. 41 от 19 май 2006 г., посл. Изм. ДВ бр. 10/3.02.2012 г.), ЗМВД (Закона за Ветеринарномедицинската Дейност, обн. ДВ бр. 87 от 11 април 2006 г., поел. Изм. ДВ бр. 92 от 22 ноември 2011 г.) с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение от Българската агенция по Безопасност по храните и отглеждането им е под техен контрол.РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ


Чл.7 Във всички райони се разрешава отглеждането на декоративни птици, костенурки, хамстери, рибки и др. домашни животни, освен ако за същото не се изисква специално разрешение, съгласно действащата законова и подзаконова нормативна уредба

Чл.8 Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници на населените места - върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на Закона за пчеларството (ЗП) (Обн. ДВ. бр.57 от 24.06. 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.19/ 08.03. 2011 г.)  

 (1) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване  подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.
            (2) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
            (3) В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, но до 2,2 м съгласно изискванията на ЗУТ, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

          (4) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

          1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
          2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
          3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
          4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
          5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
         6. територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

         7. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

   Чл. 9  Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни са длъжни да регистрират, съгласно изискванията чл. 9 от ЗВМД.

  Чл.10 Селскостопанските животни подлежат на идентификация, животновъдните обекти на регистрация в БАБХ, съгласно чл. 51 от ЗВМД.

        Чл.11 Отглеждането на животни да се извършва в сгради и постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

1.      Водонепропускливи подове, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция;

  1. Дворове, позволяващи лесно механично почистване и измиване;

3.      Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става с изричното разрешение на "ВиК" ЕООД, гр. Добрич

4. При липса на канализационна мрежа или разрешение по т. 3  да се изгради  торище в границите на имота или водоплътна изгребна яма, която да съответства на хигиенно-санитарни и технически  изисквания и норми по чл. 87 от ЗУТ.

5. Торта може да се използва за наторяване на собствените  дворове и земеделски земи без да се допуска замърсяване на околната среда.

6. Торовата маса да се изнася ежедневно от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

7. Торта да се  съхранява в собствения имот на минимум 6 метра от жилищни сгради и при спазване на сервитутите по чл. 14, ал. 1 от ЗУТ, като торта се изнася минимум три пъти в месеца.

8. Площадките на които ще се съхраняват оборския тор и отпадъчните води от животинския обект, не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и вредни емисии в атмосферния въздух и проникване на същите в почвата и особено в подпочвените води.

9. Да складират отпадъци от животновъдната дейност в собствените си парцели, на не по-малко от 3 /три/ метра от жилищните сгради и имотните граници на съседния имот.

10. Да изграждат помещенията за животни на разстояние не по-малко от три метра (3 м) от дворищно-регулационна линия, при условие, че отпадъчните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията.

11. Отстоянията от жилищни сгради, находящи се в същия имот и от сгради в съседните имоти да е шест метра (6 м ).

12. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.10 и 11 е необходимо да се завери нотариално, декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).

13. В селата може да се изграждат постройки на допълващо застрояване със селскостопанско значение от всякакъв вид.

14. В градовете и вилните зони постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни могат да се изграждат по изключение само единен за зоната режим на ползване и застрояване, приет от общински съвет - Балчик. Стопанските постройки е необходимо да отговарят на чл. 44, ал. 3  от Закона за Устройството на Територията (ЗУТ) (обн. ДВ бр. 1 от 02.01.2001г., посл. изм. ДВ бр. 47, от 22.06.2012г. ).

15. Кметът на общината или оправомощени от него длъжностни лица, издават при поискване от собствениците на животни , писмено становище за допустимия вид и брой животни за отглеждане.

           Чл.12 Забранява се:

(1) Отглеждането на селскостопански животни в обекти, които са незаконни строежи по смисъла на ЗУТ или не се ползват по предназначение.

(2) Отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти.

(3) Отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищни сгради.

(4) Отглеждането на пчелни семейства на територията на общината, извън реда регламентиран в чл. 8 от настоящата наредба.

(5) Отглеждането и пашата на селскостопански животни и пчелни семейства в обществени озеленени площи на урбанизираните територии,  паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти,  междублоковите пространства,  дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.

(6) Пасищното отглеждане на селскостопански животни на територията на цялата община, без специално разрешение от кмета на общината.

(7) Отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните и ветеринарномедицински изисквания за отглеждане на съответния вид животни и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

(7) Пускането и преминаването на селскостопански животни през сметища и торища.

             (8) Изхранването на животни с нестерилизирани продукти от животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата.

(9) На физическите и юридически лица, които отглеждат селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места.

            (10) Неконтролираното изхвърляне на трупове от селскостопански животни, птици и кучета. Същите да се извозват от специализирана кола до Екарисаж, след уведомяване чрез съответното кметство за вида и адреса, където се намира умрялото животно.

 (11) Клането на животни и обработката на животински продукти по тротоарите, улиците, площадите и междублоковите пространства.

(12) Използването на превозни средства с животинска тяга без необходимите съоръжения за предотвратяване на замърсяването и за почистването на възникнало такова (престилка, кофа, лопата, уплътнени каросерии), като животните използвани за тази цел не се оставят без надзор.

Чл. 13. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в:

         (1.) Имоти, които граничат или са на отстояние на 50м.  от туристически обекти /хотели, мотели, вилни и туристически селища, пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, плажове,  музеи, резервати, паметници на културата и на историческото наследство, културни институти, защитени местности и природни забележителности/ освен ограниченията налагани, чрез „зониране„ на територията.

Чл. 14. Лицата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове за задоволяване на лични нужди, са длъжни да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Чл. 15. Лицата, отглеждащи селскостопански животни изграждат места в личния двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор), съобразени със санитарно-хигиенните изисквания.
          Чл.16. При отглеждане на селскостопански животни в количества по - големи от необходимото за търговски цели да се изграждат животновъдни обекти, които да отговарят на изискванията на ЗВМД,  Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и на Закона за защита на животните  (ЗЗЖ, обн. ДВ бр. 13 от 08.02.2008г., посл. изм. ДВ, бр. от 22.11.2011г.) 

Чл. 17. Всички селскостопански животни в един двор се считат за един обект, независимо от броя на собствениците на имота.
         Чл. 18. Забранява се пашата на селскостопански животни в границите на населените места.

Чл. 19 Собствениците на селскостопанските животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да с организира борба срещу гризачи, а в летния сезон ежеседмично да се провежда дезинсекция и дератизация.РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ

 КОНТРОЛ

Чл. 19  (1) Контролни органи по смисъла на Наредбата са: кметът на Община Балчик, кметовете на кметства или оправомощените  или определените от кмета на общината длъжностни лица.
            Чл. 20 (1) В изпълнение на своите правомощия контролните органи констатират нарушения и дават писмени предписания за отстраняване на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им.

            (2) За констатирани нарушения по Наредбата, както и за неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл.22, ал.5 от на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН, обн. ДВ бр. 9 от 26.01.2017 г.)  се издават наказателни постановления от Кмета на общината или упълномощен негов заместник.

            (3) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно тежестта, поредността  на нарушението и степента на виновност на нарушителя.РАЗДЕЛ ПЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ,ГЛОБИ И САНКЦИИ

Чл.21 За нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налага административно наказание - имуществена санкция, както следва:

1.За нарушаване на разпоредбите на раздел втори

- глоба в размер от 50 до 300 лева - за физически лица;

- имуществена санкция  в размер от 500 до 2000 лева - за юридически лица и еднолични търговци;

      2. За неизпълнение на изискванията на чл.7, 8, 9, 10 и 11

- глоба в размер от 50 до 400 лева - за физически лица;

- имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева - за юридически лица и еднолични търговци;

       3. За нарушения от чл. 12 до чл. 18  

- глоба в размер от 100 до 500 лева - за физически лица;

- имуществена санкция в размер от 600 до 3000 лева - за юридически лица и еднолични търговци;

Чл. 22 При повторно нарушение от същия вид :

  (1) Размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява.

  (2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 23 Физическо или юридическо лице, което не допусне контролни органи в животновъдния обект или не предостави необходимите документи с цел възпрепятстване на проверката се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв.
            Чл.24 Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на общината.

Чл.25 Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 26 За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в Република България нормативни актове в тази област.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. "селскостопански животни" са животни, отглеждани и развъждани от човека с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели).
2. "едри преживни животни" са говеда и биволи.
3. "дребни преживни животни" са овце и кози.
4. "впрегатни животни" са коне, магарета и техните хибриди.
5. "птици" са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждане в затворени помещения и в кафези за лични нужди.
6. „животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни и други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.

7. „Повторно нарушение" - нарушение, което е извършено до една година от влизане на  наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ЗУТ, ЗВМД, Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, ЗЗЖ и ЗООС, ПМС  № 89от 1957 (ДВ, бр. 33 от 1967 г.),  Заповед № 2620 на МНЗСГ  (ДВ, бр. 54 от 1963г.) , ПМС  № 549 от 1965 г., заповед № РД-11-522/20.03.2017г. на Изпълнителния директор на БАБХ и чл. 137, т.5 от ЗВМ и Решение №153 от 24.02.2012г. за обявяване списък на курортите в Р България и определяне на техните граници.
 § 2.  Изпълнението и контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Балчик, кметовете и кметските наместници и оправомощените или определените от кмета лица.
§ 3. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните,  които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и приложимата законова и подзаконова нормативна уредба.

 § 4. Обнародването на настоящата Наредба се извършва чрез публикуването й в един местен ежедневник и интернет страницата на община Балчик.

§ 5.  Тази наредба влиза в сила в 14-дневен срок от приемането  й от Общински съвет и публикуването й в местен ежедневник и интернет страницата на Община Балчик.
§ 6. Наредбата е приета с Решение № 220, по Протокол № 14 от 20.09.2017 г. на общински съвет Балчик.

ИЛИЯН СТАНОЕВ

Председател на

ОбС Балчик