• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 963/12.09.2017г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както следва:

1.1. Имот с идентификатор 62788.33.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Рогачево, одобрени със Заповед №300-5-73/15.09.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, пета категория с площ от 13122 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4478/01.10.2015год., на цена не по-ниска от 12072 лева /дванадесет хиляди и седемдесет и два  лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

1.2. Имот с идентификатор 62788.33.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Рогачево, одобрени със Заповед №300-5-73/15.09.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, пета категория с площ от 17790кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4481/01.10.2015год., на цена не по-ниска от 17543 лева /седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и три лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

Търгът ще се проведе на 03.10.2017 год. / вторник / от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" № 6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 18.09.2017 г. до 14 часа на 29.09.2017 г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 15.00 часа на 29.09.2017г. на информационния център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 9 до 12 часа, в периода от 25.09.2017год. до 28.09.2017год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ