• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл. 56, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА) и във връзка с Решение № 188, по Протокол № 12 от 29.06.2017 г. на общински съвет, на 20 септември 2017 година от 9.ºº часа, в НЧ „Йордан Йовков - 1941" с. Змеево, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейски съюз на община Балчик към 30.06.2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2017 година , съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Приемане на бюджетна прогноза за 2018 г.,  2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности - втори етап

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Приемане на Наредба за отглеждането на селскостопански животни на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на маси и столове пред ЗХР, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отдаване под наем на тротоарна площ на ул. „Черно море" в трад Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на „Български спортен тотализатор".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отдаване под наем на 2 броя кабинети, находящи се в Здравна служба с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в Здравна служба с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в „Медицински център - І - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за завишаване бюджета на програмата за развитие на спорта, за спонсориране на втория кръг от Националния шампионат по джет ски.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за увеличаване на субсидията на фестивала „Виа понтика 2010".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Отпускане на финансови средства на „Медицински център - І - Балчик" ЕООД, за закупуване на спирометър.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за одобрение от общински съвет Балчик решение на Комисията за класиране и определяне на кандидата, спечелил конкурса за избор на управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Актуализация на Годишната програма за за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.192 гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 78639.501.193 с. Църква

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 03174.52.526 по кадастралната
карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 03174.52.527 по кадастралната
карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.72.16 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26.Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска
собственост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Водопроводно отклонение за ПИ 53120.14.984 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2017/2018 година, на съответния ползвател.

29. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

30. Изразяване на мнение от общински съвет за опрощаване на дълг от лицето Бирджихан Енвер Расим от град Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

31. Разни


ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

                              

Председател

на ОбС-Балчик