• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.1; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик;  Заповед № 936/31.08.2017  г. на Кмета на Община Балчик.                                  

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, частна общинска собственост, представляваща:

            1 (един) брой метална цистерна, с диаметър ф-1400 мм, дължина-4000 мм и дебелина 5.00мм, при начална цена за една вещ /цистерна/  - 190.00 лв. /сто и деветдесет лева/, без ДДС .

           Депозитът за горе посочената вещ е в размер на 50.00 лв. за брой.

Търгът ще се проведе на 26.09.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 11.09.2017.до 25.09.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на  25.09.2017 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 25.09.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.За справки: тел. 7-10-41  Караиванова, Денева